Vrh "G"

 

  Datum vrhu:   15. 1. 2016     
  Vrženo:    3 psi a 2 feny
  Otec:   Harry v. Hongarblick
  Matka:   Dorka z Horova dvora 

                                                                                                        Fotogalerie              

        GASTON z Rasetova dvora, ČLP/MMO/11230

GOLF z Rasetova dvora, ČLP/MMO/11231

        GREG z Rasetova dvora, ČLP/MMO/11232

        GÁBI z Rasetova dvora, ČLP/MMO/11233

        GITA z Rasetova dvora, ČLP/MMO/11234

                                                     

    

                                                                                                        Zpět